• Sfeerbeeld

  Prettig werken in een professionele omgeving

 • Sfeerbeeld

  Efficiënt werken op een groene locatie

 • Sfeerbeeld

  Netwerken in gefaciliteerde meeting rooms

 • Sfeerbeeld

  Grote diversiteit van ondernemers

Algemene voorwaarden

1. Begrippen

 1. De Ring B.V.: De Ring gevestigd te Eindhoven, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 17128612
 2. Klant: De natuurlijke persoon of rechtspersoon waarmee De Ring een schriftelijke of mondelinge overeenkomst heeft tot het op naam en het voor rekening en risico van deze natuurlijke persoon of rechtspersoon aanbieden en verlenen van de Dienst. De Algemene Voorwaarden zijn onverminderd van toepassing op de Klant.
 3. Dienst: Het aanbieden van het gebruik van de Zakenadres pakketten Basis, Plus en Professional, telefoonservice en telefoon doorschakelservice via internet, telefonisch of schriftelijk en het aanbieden van het gebruik van de vergaderruimtes.

2. Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van De Ring ook handelend onder de naam Postadres.nl en Zakenadres.nl
 2. Afspraken met personeel van De Ring binden De Ring niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigd.
 3. Postadres.nl en Zakenadres.nl is een huurkantoor formule van De Ring en geeft de Klant het recht de accommodatie op parttimebasis als kantoor tegen een vergoeding te gebruiken t.w. gedurende een periode van tien (10) werkdagen die per dag opgenomen kunnen worden. Het gebruik en de overeengekomen vergoeding zijn bij de Klant bekend (zie tarievenlijst de Ring)
 4. Gebruik van het kantoor voor detailhandelsdoeleinden, met frequente inloop van winkelpubliek, is niet toegestaan.
 5. De Ring stelt de Klant een telefoonnummer beschikbaar. Telefoonoproepen en berichten worden overeenkomstig de door de Klant gegeven instructies afgehandeld en de Klant is verantwoordelijk voor alle daaruit voortvloeiende kosten van doorzending en servicekosten. Deze overeenkomst is alleen van toepassing op de personen die een overeenkomst willen afsluiten voor de telefoonservice. De Ring is geenszins verplicht deze dienst aan (een) andere perso{o)n{en) te verlenen en is niet verantwoordelijk voor berichten of oproepen die voor anderen zijn ontvangen. De bedrijven van De Ring zijn gedurende normale kantooruren toegankelijk, tenzij andere afspraken zijn gemaakt.
 6. De geldigheidsduur van de met u aangegane Overeenkomst is gelijk aan de daarin vastgelegde periode.
 7. De Klant machtigt de Ring post, pakjes en aangetekende stukken aan te nemen, alle risico en bijkomende kosten zijn voor rekening van de Klant.
 8. De Ring zal geen voorwerpen in ontvangst nemen die meer wegen dan 4,5 kg, meer meten van 45 cm in lengte, breedte of hoogte, of omvangrijker zijn dan 0,03 m3 dan wel gevaarlijke, levende of bederfelijke goederen bevatten, en heeft: het recht om naar eigen goeddunken niet opgehaalde voorwerpen terug te sturen of om voorwerpen te weigeren in ontvangst te nemen die in hoeveelheden worden aangeboden die zij onredelijk of onwettig acht. De Ring geeft geen garantie af en neemt ook geen verantwoordelijkheid, voor de in dit document genoemde diensten.
 9. De Klant verzekert dat hij de hem onder deze Overeenkomst verleende rechten niet zal gebruiken voor onwelvoegelijke, onwettige, immorele of lasterlijke doeleinden en dat hij De Ring op geen enkele wijze in diskrediet zal brengen. De klant zal de naam De Ring, geheel nog gedeeltelijk, op enigerlei wijze gebruiken of combineren in het kader van handelsactiviteiten. De Ring behoudt zich het recht voor om samen te werken met een officiële onderzoeksinstantie indien dit nodig is in verband met beschuldigingen van ongepast gedrag die tegen een Klant zijn ingebracht.
 10. De Ring behoudt zich het recht om personen die onder invloed van alcohol, drugs of andere verdovende middelen zijn de toegang tot het pand te weigeren.

3. Aanmelding/aanmeldingskosten

 1. Aanmelding geschiedt door middel van de registratie procedure.
 2. De registratie procedure houdt in:
  * dat een inschrijving van de Kamer van Koophandel dient te worden overlegd, indien aanwezig.
  * dat een kopie van een legitimatiebewijs overlegd dient te worden.
  * Inschrijf- of aansluitkosten voldaan zijn.

4. Levering/Betaling

 1. Alle prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen, van overheidswege opgelegd.
 2. Alle betalingen dienen te geschieden via automatische incasso binnen vijf kalenderdagen na de factuurdatum. De aansluit- of inschrijvingskosten dienen vooraf betaald te worden.
 3. Tenzij anders overeengekomen vindt facturatie van maandelijkse bedragen plaats per maand vooraf. Alle verleende diensten zullen op de nota worden vermeld. Indien een contract wordt afgesloten voor een bepaalde periode ineens wordt voorafgaand aan die periode gefactureerd.
 4. Indien de Klant niet binnen 14 dagen na factuurdatum heeft betaald, Is De Ring gerechtigd haar diensten op te schorten en de post te retourneren naar afzender totdat de betaling is ontvangen.
 5. Indien de Klant in gebreke blijft kan De Ring de dienst voor de Klant opschorten. Indien de Klant in gebreke blijft is De Ring gerechtigd het verschuldigde bedrag te verhogen met incasso-, gerechts- en andere inningskosten, met een minimum van 15% van de hoofdsom, te verhogen met de wettelijke rente. Indien de Klant in gebreke is aan enige verplichting uit deze overeenkomst te voldoen, heeft De Ring onverminderd het voorgaande, het recht de overeenkomst onmiddellijk en zonder rechterlijke overeenkomst te beëindigen.

5. Bijkomende kosten

 1. De vergoeding voor het doorsturen van de post en de pakketten bedraagt eenmaal de portikosten plus de daadwerkelijk gemaakte portikosten. Alle post wordt doorgestuurd, ook reclame.
 2. Vergoeding van de verbindingskosten bij het doorverbinden van de telefoon en/of fax.
 3. De vergoeding van de scanservice, deze bedraagt 15 euro voor 25 enveloppen per maand.
 4. Alle onderdelen waarvan gebruik wordt gemaakt worden in rekening gebracht.

6. Aansprakelijkheid

 1. De Ring kan nimmer aansprakelijk gesteld worden door de Klant c.q. derden voor schade, hieronder begrepen immateriële schade en bedrijfsschade voortvloeiende uit vertragingen, lekkages, foutieve berichtgeving, stakingen, vertragingen, technische storingen of plichtsverzuim van een medewerker, beheerder of zaakwaarnemer van De Ring, De Klant dient zorgvuldig om te gaan met alle onderdelen van het business center, apparatuur, Installaties en inrichtingsstukken waarvan u gebruikt maakt. U mag geen enkel onderdeel daarvan veranderen. De Klant is aansprakelijk voor alle schade die wordt veroorzaakt door de Klant of door degene die met uw toestemming of op uw uitnodiging in het Bedrijvencentrum verkeren. Indien u bezittingen in het Bedrijvencentrum achterlaat kunnen wij daarover beschikken op de wijze die ons goeddunkt, zonder dat wij u daarover enige verantwoording of een deel van de verkoopopbrengst verschuldigd zijn.
 2. De Ring is nimmer aansprakelijk te stellen voor vervreemding van de door u beschikbaar gestelde gegevens of materialen.

7. Toepassing / wijziging algemene voorwaarden

 1. De Ring behoudt zich het recht voor te allen tijde een wijziging van de onderhavige voorwaarden voor te stellen. Het bericht van wijziging zal worden gericht aan de Klant, schriftelijk of via e-mail.
  Indien de Klant deze wijziging niet aanvaardt, dient hij dit binnen drie kalenderweken na verzending van het voorstel, schriftelijk aan De Ring, te laten weten. Bij gebreke hieraan wordt verondersteld dat de Klant de wijziging van de voorwaarden heeft aanvaard.
 2. Indien de Klant niet akkoord gaat met een voorgestelde wijziging van de voorwaarden, zal De Ring een eind kunnen stellen aan de overeenkomst.

8. Duur en beëindiging

 1. De overeenkomst tussen De Ring en de Klant wordt afgesloten door het voltooien van de registratie procedure waarbij de klant aangeeft deze algemene voorwaarden te accepteren als onderdeel van de overeenkomst.
 2. De overeenkomst tussen De Ring en de Klant wordt aangegaan voor een periode van 3 kalendermaanden met een stilzwijgende verlenging voor onbepaalde tijd.
 3. De overeenkomst tussen De Ring en de Klant kan na een periode van 2 maanden ontbonden worden behoudens een opzegtermijn van één kalendermaand.
 4. Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden.
 5. De Ring behoudt zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden, zonder schriftelijke opzegging, ten alle tijden zonder opgaaf van redenen.
 6. De Ring behoudt zich het recht voor de overeenkomst per direct te ontbinden indien:
  * De door de Klant verstrekte persoonlijke of bedrijfsgegevens incorrect, verouderd of onvolledig blijken;
  * De Klant insolvent wordt, in liquidatie gaat of niet meer in staat is om de schulden op vervaldatum te voldoen;
  * De Klant één van de verplichtingen niet nakomt waaraan hij niet kan voldoen of waaraan hij niet binnen veertien dagen na onze ingebrekestelling alsnog heeft kunnen voldoen;
  * Het gedrag van De Klant, of het gedrag van iemand op het Bedrijvencentrum van De Ring met uw toestemming of op uw uitnodiging, onwettig, frauduleus. lasterlijk of niet verenigbaar is met normaal kantoorgebruik.
 7. Indien wij de Overeenkomst om een van deze redenen beëindigen, dient u:
  * Een adreswijziging door te geven binnen een termijn van veertien kalenderdagen;
  * Te betalen voor extra diensten die de Klant heeft gebruikt;
  * Het standaardtarief te betalen voor de rest van de periode dat de Overeenkomst zou hebben geduurd als wij haar niet hadden beëindigd of (indien dit langer is) voor nog een periode van drie maanden, en ons schadeloos te stellen voor al onze kosten en verliezen als gevolg van beëindiging.
 8. Bij beëindiging van de overeenkomst, om welke reden dan ook, is de Klant er verantwoordelijk voor alle partijen op de hoogte te stellen van de adreswijziging. Post die na beëindiging van de overeenkomst naar De Ring wordt gezonden, zal naar de afzender worden teruggestuurd. Klanten zijn er zelf verantwoordelijk voor dat hun adres bij De Ring geregistreerd staat en na beëindiging van de overeenkomst niet meer bij De Ring geregistreerd staat.
 9. De Klant stemt ermee in dat De Ring alle persoonlijke gegevens waarover De Ring beschikt over of met betrekking tot de Klant mag bewerken, openbaar maken of overdragen onder de voorwaarde dat deze informatie alleen wordt gebruikt in het kader van de vervulling van de verplichtingen van de Klant onder deze Overeenkomst of voor toetsing van werkzaamheden, fraude preventie en bij achterstalligheid van betalingen.

Mogelijke afmetingen:

De locatie

Postadres

De voordelen van een Postadres
- U kunt uw bedrijf bij de KvK inschrijven op ons adres;
- U kunt ons adres gebruiken als uw zakenadres;
- Bezoek kunt u ontvangen in onze vergaderruimtes;
- U kunt ons adres gebruiken voor inkomende post of pakketjes;
- U kunt gebruik maken van een flexwerkplek en uw administratie opbergen in uw eigen locker.
 

De diverse kantoorunits

Impressies: Pand

 • 1. Pand
 • 2. Pand
 • 3. Pand
 • 5. Pand
 • 79. foto hal 2020_11_1.jpg
Copyright 2021 De Ring Kantorencentrum